Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Wojewódzkiego Ośrodeka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

Data publikacji strony: 2014-06-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Madera, rmadera@word.rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 661-432-927 lub centrala/sekretariat 17 860 56 00 (7:30-15:30). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby WORD w Rzeszowie Al. Wyzwolenia 6

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Dostępność wejścia
Do budynku prowadzi wejście główne od strony parkingu wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka wyposażone w automatyczne otwierane drzwi.
Dostępność parkingu
Na terenie WORD znajduje się parking ogólnodostępny zlokalizowany z miejscami parkingowymi zlokalizowanymi przy wejściu głównym. W odległości ok. 5 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się oznaczone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku w głównym holu przy Dziale Obsługi Klienta. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku obok poczekalni zlokalizowanej przy placu manewrowym z bezpośrednim wejściem z zewnątrz.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Ośrodka istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Obsługa osób słabosłyszących W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U.2017.1824) – Ośrodek zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego podczas części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, stwarzając możliwość pomocy osobie uprawnionej podczas egzaminu. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy na placu manewrowym i w pojeździe egzaminacyjnym może przebywać tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez Ośrodek egzaminowania. Podczas przeprowadzania egzaminu państwowego w sali egzaminacyjnej może przebywać tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez Ośrodek egzaminowania, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu. Część teoretyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, który umożliwia przeprowadzenie egzaminu, z wykorzystaniem przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego – systemu językowo-migowego dla osób głuchoniemych.
Pozostałe informacje:
Dział Obsługi Klienta (DOK), Sala egzaminacyjna (nr 08), punkt przyjmowania opłat (kasa) znajdują się na parterze budynku administracyjno-egzaminacyjnego WORD w Rzeszowie, w holu blisko głównego wejścia. Dostęp do tych miejsc możliwy jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, poprzez zapewnienie odpowiednio szerokiej wolnej od przeszkód trasy przejazdu. Pracownicy Działu Obsługi Klienta zostali pouczeni o zaleceniu przejawiania inicjatywy w nawiązania kontaktu z osobami o szczególnych potrzebach.

Zapisy na kursy/szkolenia organizowane przez WORD w Rzeszowie odbywają się głównie drogą elektroniczną lub telefonicznie. Z uwagi na to, że Dział Promocji, Szkoleń i BRD oraz sale szkoleniowe usytuowane są na I piętrze budynku - w przypadku klienta o szczególnych potrzebach wymagającym pomocy osoby trzeciej pracownik odpowiedzialny za organizację kursów/szkoleń lub inny wyznaczony udzieli wsparcia np. w dostaniu się na wyższą kondygnację budynku, pomocy przy wypełnieniu dokumentów, dokonania opłaty itp. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim uczestnicząca w kursie/szkoleniu może liczyć na pomoc pracowników WORD w dostaniu się do Sali szkoleniowej. Sale szkoleniowe są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Plac manewrowy WORD w Rzeszowie przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego, spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2019.1206), zlokalizowany jest w sąsiedztwie budynku administracyjno-egzaminacyjnego, przy którym znajduje się poczekalnia dla osób oczekujących na egzamin praktyczny dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku poczekalni znajduje się toaleta dostępna i przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, do której możliwy jest dojazd wózkiem inwalidzkim.

Z opłaty - za cześć praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzonego w stosunku do osoby niepełnoprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia - zwalnia się osobę niepełnosprawną w przypadku, gdy jazda egzaminacyjna odbywa się przystosowanym pojazdem zapewnionym przez osobę egzaminowaną (art. 56 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami).

Ponadto w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w WORD w Rzeszowie został wyznaczony pracownik, z którym można się skontaktować w celu uzyskania wsparcia, zasięgnięcia informacji czy skorzystania z pomocy osoby trzeciej.