Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. 

Administrator
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Wyzwolenia 4, 35 – 501 Rzeszów, zwany dalej „WORD w Rzeszowie”. Z administratorem można się kontaktować poprzez adres email: word@word.rzeszow.pl lub tradycyjnie w formie pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych
 1. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora WORD w Rzeszowie inspektorem ochrony danych poprzez  adres e – mail: iod@word.rzeszow.pl lub tradycyjnie w formie pisemnej pod adresem: WORD w Rzeszowie, Al. Wyzwolenia 4, 35 – 501 Rzeszów.  
 
Cel i podstawy przetwarzania
 1. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Udostępnienie danych osobowych
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 
Odbiorcy danych osobowych lub kategoria odbiorców
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 
Informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Okres przechowywania danych
 1. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 30 dni od dnia podpisania Oświadczenia o stanie zdrowia oraz potencjalnym kontakcie z osobami zakażonymi COVID-19 i/lub pozostającymi w kwarantannie i/lub osobami, które powróciły z zagranicy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
 1. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług WORD w Rzeszowie. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wstępu do WORD w Rzeszowie.
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG uczestniczących w przetargach publicznych, zapytaniach o cenę oraz dokonujących sprzedaży na rzecz WORD Rzeszów
 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania ofert, dokonania wyboru oferty, dostawy oraz rozliczenia transakcji na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • ochrony mienia
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Ustawa Prawo zamówień publicznych;
   • Ustawa o rachunkowości.
 2. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Rzeszów;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli);
  • biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.).
 3. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • przepisami prawa:
   • dokumentacja przetargowa – 5 lat
   • dokumentacja finansowa – 6 lat;
   • rozliczenia finansowe 10 lat;
  • Instrukcja Kancelaryjna, wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodniona z Archiwum Państwowym,
  • w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych lub do momentu odwołania zgody.
 4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wybór najlepszej oferty oraz zawarcie umowy kupna z wyłonionym oferentem.
Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu wizyjnego budynku WORD w Rzeszowie i jego otoczenia
 1. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu jest: wizerunek osoby zarejestrowany na nośniku cyfrowym.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje budynek oraz jego otoczenie i stosowany jest w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie WORD w Rzeszowie; 
  • ochrony mienia;
  • kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • procedur odwoławczych w przypadku egzaminu na placu manewrowym. 
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 22 (2) Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Pani /Pana dane będą lub mogą być udostępniane: 
  • upoważnionym pracownikom WORD w Rzeszowie; 
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, itp.);
  • Upoważnionym Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
 5. Pani /Pana dane przechowywane będą do czasu automatycznego nadpisania (nie dłużej niż 30 dni). 
 6. Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. WORD w Rzeszowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Klauzula informacyjna zleceniobiorców
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i rozliczenia umowy zlecenie /umowy o dzieło na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Kodeks pracy;
   • Ustawa o podatku od osób fizycznych;
   • Ustawa o rachunkowości;
   • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;
   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm);
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
   • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.);
 3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Rzeszów;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli);
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, itp.).
 4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • przepisami prawa:
   • dokumentacja umowy z osobą fizyczną – 50 lat;
   • pozostałe umowy – 10 lat;
   • Instrukcja Kancelaryjna, wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodniona z Archiwum Państwowym.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania.
Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Kodeks pracy;
 3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Rzeszów;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli);
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, itp.).
 4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • Instrukcja Kancelaryjna, wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodniona z Archiwum Państwowym.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. 
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach i kursach organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z firmy lub instytucji zgłaszającej Panią / Pana na szkolenie lub kurs.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia lub kursu organizowanego przez WORD w Rzeszowie na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym, w zależności od rodzaju szkolenia lub kursu:
   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm);
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
   • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.);
   • Ustawa o rachunkowości.
 3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Rzeszów;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli);
  • wykładowcom prowadzącym szkolenia lub kurs;
  • podmiotom zgłaszającym na szkolenia (np.: Powiatowy Urząd Pracy, zakład pracy);
  • firmie DarmarSoft Sp. z o.o. w celu świadczenia usług serwisu i pomocy w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących systemu Szkolenia (system ewidencyjny osób szkolonych, przeprowadzonych szkoleń i wydanych zaświadczeń);
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Wydział komunikacji, Wojewoda, Ministerstwo Cyfryzacji, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.)
 4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • przepisami prawa:
   • akta osób szkolonych – 10 lat;
   • rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat;
   • rozliczenia finansowe 10 lat;
   • Instrukcja Kancelaryjna, wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodniona z Archiwum Państwowym.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.
Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z pobranego PKK.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:
  • art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2017.1260),
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz.U.2017.978 z późn. zm),
   • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2018. 395 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016.232),
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016.231 z późn. zm.).
 3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Rzeszów;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy);
  • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu Info-Car;
  • Enterprise Services Polska Sp. z o.o. w związku z podpowierzeniem przetwarzania danych osobowych przez PWPW S.A.;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Wydział komunikacji, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Sądy, itp).
 4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • przepisami prawa:
   • plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin są przechowywane przez okres 1 miesiąca,
   • protokoły egzaminów państwowych, w przypadku, gdy protokoły są w postaci papierowej są przechowywane przez okres 5 lat, a następnie archiwizowane,
   • zapis z praktycznej części egzaminu przechowuje się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, a w przypadku, gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany zapis ten jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego,
   • dokumentacja dotycząca złożonej skargi na przebieg egzaminu państwowego, przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat, na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej, wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodnionej z Archiwum Państwowym,
   • opłaty za egzamin – 5 lat , na podstawie Instrukcji prowadzenia rozliczeń opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora WORD w Rzeszowie z dnia 09 września 2016 r.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 6. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc listopad 2020 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
infocar statystyki
Liczba odwiedzin:
14579898
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.