Przejdź do treści

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. 

Administrator
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Wyzwolenia 4, 35 – 501 Rzeszów, zwany dalej „WORD w Rzeszowie”. Z administratorem można się kontaktować poprzez adres email: word@word.rzeszow.pl lub tradycyjnie w formie pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych
 1. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora WORD w Rzeszowie inspektorem ochrony danych poprzez  adres e – mail: iod@word.rzeszow.pl lub tradycyjnie w formie pisemnej pod adresem: WORD w Rzeszowie, Al. Wyzwolenia 4, 35 – 501 Rzeszów.  
 
Cel i podstawy przetwarzania
 1. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Udostępnienie danych osobowych
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 
Odbiorcy danych osobowych lub kategoria odbiorców
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 
Informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Okres przechowywania danych
 1. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 30 dni od dnia podpisania Oświadczenia o stanie zdrowia oraz potencjalnym kontakcie z osobami zakażonymi COVID-19 i/lub pozostającymi w kwarantannie i/lub osobami, które powróciły z zagranicy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
 1. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług WORD w Rzeszowie. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wstępu do WORD w Rzeszowie.
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG uczestniczących w przetargach publicznych, zapytaniach o cenę oraz dokonujących sprzedaży na rzecz WORD Rzeszów
 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania ofert, dokonania wyboru oferty, dostawy oraz rozliczenia transakcji na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • ochrony mienia
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Ustawa Prawo zamówień publicznych;
   • Ustawa o rachunkowości.
 2. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Rzeszów;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli);
  • biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.).
 3. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • przepisami prawa:
   • dokumentacja przetargowa – 5 lat
   • dokumentacja finansowa – 6 lat;
   • rozliczenia finansowe 10 lat;
  • Instrukcja Kancelaryjna, wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodniona z Archiwum Państwowym,
  • w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych lub do momentu odwołania zgody.
 4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wybór najlepszej oferty oraz zawarcie umowy kupna z wyłonionym oferentem.
Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu wizyjnego budynku WORD w Rzeszowie i jego otoczenia
 1. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu jest: wizerunek osoby zarejestrowany na nośniku cyfrowym.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje budynek oraz jego otoczenie i stosowany jest w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie WORD w Rzeszowie; 
  • ochrony mienia;
  • kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • procedur odwoławczych w przypadku egzaminu na placu manewrowym. 
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 22 (2) Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Pani /Pana dane będą lub mogą być udostępniane: 
  • upoważnionym pracownikom WORD w Rzeszowie; 
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, itp.);
  • Upoważnionym Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
 5. Pani /Pana dane przechowywane będą do czasu automatycznego nadpisania (nie dłużej niż 30 dni). 
 6. Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. WORD w Rzeszowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Klauzula informacyjna zleceniobiorców
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i rozliczenia umowy zlecenie /umowy o dzieło na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Kodeks pracy;
   • Ustawa o podatku od osób fizycznych;
   • Ustawa o rachunkowości;
   • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;
   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm);
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
   • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.);
 3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Rzeszów;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli);
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, itp.).
 4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • przepisami prawa:
   • dokumentacja umowy z osobą fizyczną – 50 lat;
   • pozostałe umowy – 10 lat;
   • Instrukcja Kancelaryjna, wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodniona z Archiwum Państwowym.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania.
Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Kodeks pracy;
 3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Rzeszów;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli);
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, itp.).
 4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • Instrukcja Kancelaryjna, wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodniona z Archiwum Państwowym.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. 
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach i kursach organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z firmy lub instytucji zgłaszającej Panią / Pana na szkolenie lub kurs.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia lub kursu organizowanego przez WORD w Rzeszowie na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym, w zależności od rodzaju szkolenia lub kursu:
   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm);
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
   • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.);
   • Ustawa o rachunkowości.
 3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Rzeszów;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli);
  • wykładowcom prowadzącym szkolenia lub kurs;
  • podmiotom zgłaszającym na szkolenia (np.: Powiatowy Urząd Pracy, zakład pracy);
  • firmie DarmarSoft Sp. z o.o. w celu świadczenia usług serwisu i pomocy w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących systemu Szkolenia (system ewidencyjny osób szkolonych, przeprowadzonych szkoleń i wydanych zaświadczeń);
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Wydział komunikacji, Wojewoda, Ministerstwo Cyfryzacji, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.)
 4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • przepisami prawa:
   • akta osób szkolonych – 10 lat;
   • rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat;
   • rozliczenia finansowe 10 lat;
   • Instrukcja Kancelaryjna, wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodniona z Archiwum Państwowym.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.
Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z pobranego PKK.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:
  • art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2017.1260),
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz.U.2017.978 z późn. zm),
   • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2018. 395 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016.232),
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016.231 z późn. zm.).
 3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Rzeszów;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy);
  • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu Info-Car;
  • Enterprise Services Polska Sp. z o.o. w związku z podpowierzeniem przetwarzania danych osobowych przez PWPW S.A.;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Wydział komunikacji, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Sądy, itp).
 4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • przepisami prawa:
   • plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin są przechowywane przez okres 1 miesiąca,
   • protokoły egzaminów państwowych, w przypadku, gdy protokoły są w postaci papierowej są przechowywane przez okres 5 lat, a następnie archiwizowane,
   • zapis z praktycznej części egzaminu przechowuje się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, a w przypadku, gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany zapis ten jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego,
   • dokumentacja dotycząca złożonej skargi na przebieg egzaminu państwowego, przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat, na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej, wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodnionej z Archiwum Państwowym,
   • opłaty za egzamin – 5 lat , na podstawie Instrukcji prowadzenia rozliczeń opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora WORD w Rzeszowie z dnia 09 września 2016 r.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 6. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc lipiec 2021 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
infocar statystyki
Liczba odwiedzin:
19746929
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.