Przejdź do treści

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z pobranego PKK;
  • przekazane za pośrednictwem portalu Info-Car;
  • od innej upoważnionej przez Panią / Pana osoby.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia procesu egzaminowania;
  • prowadzenia z Panią / Panem korespondencji związanej z egzaminem;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z egzaminem, w tym nagrania przebiegu egzaminu;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
   • pobranie aktualizacji profilu kandydata na kierowcę (PKK);
   • ewidencjonowanie rozliczeń finansowych;
   • odesłania PKK na Pani / Pana żądanie do innego WORD;
   • odesłania zaktualizowanego PKK o wynik egzaminu do właściwego Wydziału Komunikacji;
  • udziału w postępowaniu skargowym na proces egzaminowania;
  • prowadzenia prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi egzaminami;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 3. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym egzaminatorzy, osoby odbywające praktyki egzaminatorskie oraz osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Podkarpackiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku odwołania od decyzji Marszałka Województwa dotyczącej złożonej skargi;
  • upoważnieni pracownicy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w związku z realizacją umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu egzaminowania oraz systemu Info-Car, a także podmiotowi zapewniającemu wsparcie techniczne do powyższych systemów;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi informatyczne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani /Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 5. ​Pani / Pana dane przetwarzane będą przez następujący okres czasu:
  • plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin są przechowywane przez okres 1 miesiąca,
  • protokoły egzaminów państwowych, w przypadku, gdy protokoły są w postaci papierowej są przechowywane przez okres 5 lat, a następnie archiwizowane,
  • zapis z praktycznej części egzaminu przechowuje się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, a w przypadku, gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany zapis ten jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego,
  • dokumentacja dotycząca złożonej skargi na przebieg egzaminu państwowego, przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat.
  • opłaty za egzamin – 5 lat , na podstawie Instrukcji prowadzenia rozliczeń opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora WORD w Rzeszowie z dnia 09 września 2016 r.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 7. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych w Dziale Obsługi Klienta
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani / Pana;
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zapisu na egzamin państwowy;
 3. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia tj. zgody wyrażonej przed uzyskaniem połączenia telefonicznego, wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy telefonicznej;
  • art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu podniesienia jakości obsługi, doskonalenia standardów oraz szeroko pojętej ochrony przed ewentualnym dochodzeniem lub obroną roszczeń, nieuzasadnioną agresją słowną;
 4. Rejestrowaniu podlegają połączenia telefoniczne przychodzące i wychodzące na wskazanym numerze telefonu w Dziale Obsługi Klienta dotyczące telefonicznego zapisu na egzamin państwowy;
 5. Pani/Pana dane osobowe z nagranych rozmów mogą zostać ujawnione organom, które wskażą odpowiednią podstawę prawną upoważniającą do odbioru tych danych lub dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 6. Zapisy z nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody możliwe jest w każdym momencie poprzez rozłączenie się i niekontynuowanie nawiązanej przez siebie rozmowy telefonicznej;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i poprzedzone zgodą na kontynuowanie rozmowy. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego, a przed rozpoczęciem rozmowy jest Pani/Pan informowany poprzez komunikat głosowy o nagrywaniu rozmowy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich nagrywanie należy przerwać połączenie;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach i kursach organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;​
  • z firmy lub instytucji zgłaszającej Panią / Pana na szkolenie lub kurs.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • prowadzenia z Panią / Panem korespondencji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
  • prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
   • potwierdzenia udziału w szkoleniu;
   • wydaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 2, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się szkoleniami (w tym wykładowcy) oraz sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Podkarpackiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy Darmar soft s.c. w związku z realizacją umowy dotyczącej dostawy systemu ewidencyjnego do prowadzenia szkoleń oraz zapewniającego wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi informatyczne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody, w tym podmioty zgłaszające na szkolenia (np. Pani / Pana pracodawca);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Wydział Komunikacji, Wojewoda, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), na ich wniosek lub żądanie lub na Pani / Pana wniosek.
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
  • dokumentacja osób szkolonych – 10 lat;
  • rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat;
  • rozliczenia finansowe - 5 lat;
  • lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w informatycznych systemach finansowo-księgowych oraz wspomagających obsługę procesu szkolenia.
 7. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 8. Pani / Pana dane będą podlegały profilowaniu. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.
Klauzula informacyjna dla kierowników OSK i instruktorów wynajmujących plac manewrowy
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • od innej upoważnionej przez Panią / Pana osoby;
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia procesu wynajmu placu manewrowego;
  • prowadzenia z Panią / Panem korespondencji związanej z wynajmem placu manewrowego;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z wynajmem placu manewrowego;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
  • celach podatkowych;
  • ewidencjonowania wynajmu placu;
  • rozliczeń finansowych;
  • prowadzenia prac analitycznych i statystycznych związanych z wynajmem placu manewrowego;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 3. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 2, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi oraz finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Podkarpackiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np. bankom);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej itp.).
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora:
  • formularze zgłoszeniowe – 2 lata;
  • rozliczenia finansowe – 5 lat;
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach finansowo-księgowych oraz wspomagających obsługę umów cywilnoprawnych.
 7. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 8. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych przystępujących do przetargów w zakresie Prawa Zamówień Publicznych
 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, dalej „PZP”;
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy, w przypadku wyboru Pani / Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego;
  • prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pani / Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego, związanej z umową na wykonanie zamówienia publicznego;
  • prowadzenia dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w postępowaniem lub w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi oraz finansowymi, a także osoby uczestniczące w pracach Komisji Przetargowej;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Podkarpackiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
  • podmioty, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np. bankom);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (KIO, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Prokuratura, Urząd Skarbowy itp.).
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani /Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia  z tego tytułu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy) lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Nie przysługuje Pani / Panu następujące prawo:
  • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
  • prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 7. Pani / Pana dane będą podlegały profilowaniu. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w PZP
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG uczestniczących w przetargach publicznych, zapytaniach o cenę oraz dokonujących sprzedaży na rzecz WORD Rzeszów
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • ze stron internetowych;
  • z innych ogólnie dostępnych miejsc zawierających dane przedsiębiorców.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, dalej „PZP”;
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy, w przypadku wyboru Pani / Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego;
  • prowadzenia komunikacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pani / Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego, związanej z umową na wykonanie zamówienia publicznego;
  • prowadzenia dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych i ewidencyjnych; 
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w postępowaniem lub w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i  finansowymi;
  • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np.: bankom);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne – w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy Zarządu Województwa Podkarpackiego jako organu nadzoru nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • protokół postępowania przetargowego wraz z załącznikami – 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wybór najlepszej oferty oraz zawarcie umowy kupna z wyłonionym oferentem.
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna np.: zlecenie, dzieło, umowa o świadczenie usług
 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy;
  • prowadzenia korespondencji związanej z Pani / Pana umową;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z Pani / Pana umową;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Podkarpackiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np. bankom);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (ZUS, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.).
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 7. Pani / Pana dane będą podlegały profilowaniu. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach optymalnego doboru wiedzy, umiejętności oraz zaproponowanej ceny towaru lub usługi. Konsekwencją wyboru będzie zawarcie umowy.
Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się w sprawach ogólnych
 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • prowadzenia z Panią / Panem korespondencji;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski zawarte w korespondencji, jeśli wymagają tego przepisy prawa archiwizacji korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • dochodzenia roszczeń związanych z przedmiotem Pani / Pana korespondencji lub obrony przed roszczeniami;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora, a dotyczących przedmiotu korespondencji lub sposobu załatwienia sprawy poruszanej w korespondencji;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów, dotyczących korespondencji i komunikacji.
  • prowadzenia prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi egzaminami;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 2. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Podkarpackiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura itp.).
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas określony instrukcją kancelaryjną, w zależności od treści złożonego pisma lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 6. Pani / Pana dane mogą podlegać profilowaniu w zależności od treści złożonego pisma.
Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i dokumentowania tego procesu;
 3. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  • Kodeks pracy;
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 2, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami kadrowymi;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Podkarpackiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony w Instrukcji Kancelaryjnej, wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodniona z Archiwum Państwowym.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami).
Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o dostęp do informacji publicznej
 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przetwarzania Pani / Pana wniosku o dostęp do informacji publiczne;
  • prowadzenia korespondencji związanej z Pani / Pana wnioskiem o dostęp do informacji publicznej;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: udzielenia odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej;
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w wnioskiem o dostęp do informacji publicznej lub obrony przed nimi;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 3. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami, których dotyczy wniosek o udzielenie informacji publicznej;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Podkarpackiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy innych podmiotów, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np. bankom);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas okres 10 lat, chyba że Archiwum Państwowe nie wyrazi zgody na zniszczenie Pani / Pana wniosku oraz udzielonej odpowiedzi lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora
 6. Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w informatycznych systemach finansowo-księgowych jeżeli zgodnie z prawem za udzielenie informacji publicznej zostanie naliczona opłata.
 7. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 8. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
Klauzula informacyjna dla tłumaczy języka migowego oraz języków obcych
 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy dla osoby z udziałem tłumacza języka migowego;
  • przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy dla osoby z udziałem tłumacza języka obcego;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celach ewidencyjnych;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 2. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami sprawami organizacyjnymi oraz egzaminatorzy prowadzący egzaminy państwowe na prawo jazdy;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Podkarpackiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w związku z realizacją umowy dotyczącej dostawy teleinformatycznego systemu egzaminowania, a także podmiotowi zapewniającemu wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy itp.).
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach do ewidencji osób egzaminowanych
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 7. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu wizyjnego budynku WORD w Rzeszowie i jego otoczenia
 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie WORD w Rzeszowie;
  • ochrony mienia;
  • kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń, w tym z tytułu szkód na mieniu lub obrony przed nimi;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  • art. 22 (2) Kodeksu pracy
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Podkarpackiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku odwołania od decyzji Marszałka Województwa dotyczącej złożonej skargi na wynik lub przebieg egzaminu na prawo jazdy;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu automatycznego nadpisania, jednakże nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich pozyskania, chyba że przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes Administratora wymaga dłuższego okresu przechowywania.
 5. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu są: wizerunek osoby.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 7. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
infocar statystyki
Liczba odwiedzin:
53111999
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.